เอกสาร/ดาวน์โหลด

งานการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

 1. 1.แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ รายบุคคล.doc
 2. 1.แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ รายบุคคล.pdf
 3. 2.แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ เป็นหมู่คณะ.doc
 4. 2.แบบเบิกค่าเดินทางไปราชการ เป็นหมู่คณะ.pdf
 5. 3.สัญญายืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.doc
 6. 3.สัญญายืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ.pdf
 7. 4.สัญญายืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม.doc
 8. 4.สัญญายืมเงินราชการ ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม.pdf
 9. 5.ใบสำคัญรับเงิน.doc
 10. 5.ใบสำคัญรับเงิน.pdf
 11. 6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร.doc
 12. 6. ใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร.pdf
 13. 7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก 4321.doc
 14. 7. ใบรับรองแทนใบเสร็จ บก 4321.pdf
 15. 8. แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล.doc
 16. 8. แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล.pdf
 17. 9. แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา.doc
 18. 9. แบบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา.pdf
 19. 10. แบบตรวจสอบ-กลั่นกรองโครงการ.doc
 20. 10. แบบตรวจสอบ-กลั่นกรองโครงการ.pdf