ITA 2567

MOIT 1

หน่วยงานกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1. คำสั่ง/กรอบแนวทาง
1.1 บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 คำสั่ง/ประกาศ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์
2. รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567
2.1 บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานฯ และการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

MOIT 2

หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
2. นโยบายของผู้บริหาร
3. โครงสร้างหน่วยงาน
4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6. ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจและภารกิจหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567
7. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 
8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก
9. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
10. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
11. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
12. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
13. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
14. ยุทธศาสตร์ฯของประเทศ 
15. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
16. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
17. รายงานผลการดำเนินการตามแผนประจำปีของหน่วยงาน
18. แผนการใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
19. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
20. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
21. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
22. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
23. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – รอบ 12 เดือน
24. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – รอบ 12 เดือน
25. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
26. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
27. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
28. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์

MOIT 3

MOIT 4

หน่วยงานมีการวางระบบจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปี ของหน่วยงาน
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารให้รับทราบ
1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปี 2567 (งบดำเนินการ และงบลงทุน)
1.4 คำสั่งมอบหมายปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
1.5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล
2. การรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการปรากฏการขออนุญาติ
2.2 การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2567
งบลงทุน ทุกไตรมาส
งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล
3. การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560
3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างองหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 5

หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือน ตุลาคม 66 – ธันวาคม 66
ตุลาคม  พฤศจิกายน  ธันวาคม
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือนมกราคม 67 – มีนาคม 67
มกราคม  กุมภาพันธ์  มีนาคม
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 3
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือนเมษายน 67 – มิถุนายน 67
เมษายน  พฤษภาคม  มิถุนายน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1 ) เดือนกรกฎาคม 67 – กันยายน 67
กรกฎาคม  สิงหาคม  กันยายน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 6

MOIT 7

หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานและเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและระดับดีมาก

ไตรมาสที่ 2  – รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)
1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก
3. หลักฐานการประกาศรายงานฯ รอบสอง ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่
ไตรมาสที่ 3  – รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
1.บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) มีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่นและดีมาก
3. หลักฐานการประกาศรายงานฯ รอบแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่

MOIT 8

 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม
2. โครงการอบรมฯ
3. บันทึกข้อความที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรม และมีการขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 9

MOIT 10

หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไตรมาสที่ 2  – สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4  – สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2567 – 31 สิงหาคม 2567)
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
3. รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 11

MOIT 12

หน่วยงานมีมาตรการป้องกันการรับสินบนที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2 
1. บันทึกข้อความ และขอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2567
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความ และขอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานสรุปผลฯ
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 13

หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาเละเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข

1. บันทึกข้อความ และขอนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานการประเมินฯ (จาก Google forms)
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 14

 หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

1. บันทึกข้อความ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายในสถานที่ของหน่วยงาน
3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ภายนอกสถานที่ของหน่วยงาน
4. ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูป
5. แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
6. กลไกในการกำกับติดตาม
7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
8. ผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
9. แบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
10. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติฯ
11. แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ

MOIT 15

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.1 มีบันทึกข้อความ เสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 16

หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 6 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่
2. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)
1.1 บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ รอบ 12 เดือนและขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 17

หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567 และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2567
3. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. รายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (รูปเล่ม)
5. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2567
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 18

MOIT 19

หน่วยงานมีรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 6 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไรฯ จากระบบ MSRS
3. แบบฟอร์มเผยแพร่
ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามรับทราบการรายงานการเรี่ยไรฯ และขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน
2. รายงานการเรี่ยไรฯ จากระบบ MSRS
3. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 20

MOIT 21

หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1. บันทึกข้อความผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์สุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. ประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร (3 ฉบับ)
3. กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ฯ
4. ภาพถ่ายกิจกรรม
5. แบบฟอร์มเผยแพร่

MOIT 22

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2
1. บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. บันทึกแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4.แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ

ไตรมาสที่ 4
1. บันทึกข้อความผู้บริหารรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามแบบรายงานที่กำหนด (Google Forms) และขออนุญาตเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. แบบฟอร์มเผยแพร่ฯ