ITA 2565

MOIT 1

MOIT 2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร-ตรวจ
1.2 นโยบายการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสังขะ-ผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

2.ข้อมูลทั่วไป
2.1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.2.พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
2.3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
2.4.ข้อกำหนดจริยธรรม
2.5.infoจริยธรรมล่าสุด
2.6.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.7.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.8.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการประเมินผล
2.9.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.10.คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องทุจริต
2.11.คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องทุจริต
2.12.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.13.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

3.ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 64
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุประจำปี
3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 ประกาศสำนักงานปลัด ก.สธ
3.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)

MOIT 3

MOIT 4

1.การประกาศเผยแพร่
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และสั่งการ
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2565
1.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

2.การรายงานผลของแผนการจัดซื้อ
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ
2.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.3 งบดำเนินงาน

3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2 ประกาศสำนักงานปลัดฯ
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

MOIT 5