ITA 2565

MOIT 1

MOIT 2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร-ตรวจ
1.2 นโยบายการปฏิบัติงานด้านสุขภาพของโรงพยาบาลสังขะ-ผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง

2.ข้อมูลทั่วไป
2.1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2.2.พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม 2562
2.3.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
2.4.ข้อกำหนดจริยธรรม
2.5.infoจริยธรรมล่าสุด
2.6.ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
2.7.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
2.8.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการประเมินผล
2.9.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
2.10.คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องทุจริต
2.11.คู่มือรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องทุจริต
2.12.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
2.13.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

3.ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปี 64
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดการพัสดุประจำปี
3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 ประกาศสำนักงานปลัด ก.สธ
3.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (สขร.1)

MOIT 3

MOIT 4

1.การประกาศเผยแพร่
1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารทราบ และสั่งการ
1.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ปี 2565
1.3 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ และปลดประกาศ
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ

2.การรายงานผลของแผนการจัดซื้อ
2.1 หนังสือรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาติ
2.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.3 งบดำเนินงาน

3.การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 บันทึกแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
3.2 ประกาศสำนักงานปลัดฯ
3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ2565

MOIT 5

ไตรมาส 1-3

1.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อความโปร่งใส
2.บันทึกขออนุญาตนำข้อมูล แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 เผยแพร่
3.บันทึกรายงานแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
4.แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในอรอบเดือนมกราคม 2565
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่เว็บไซต์ Q3-2
6.แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างในอรอบเดือนมกราคม 2565
7.เผยแพร่เว็บไซต์ Q3-2

ไตรมาส  4

1.ขออนุญาตินำข้อมูลแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง กค.-สค. 65เผยแพร่บนเว็บไซต์
2.ขออนุญาตินำข้อมูลแบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง เมย.-มิย. 65 เผยแพร่บนเว็บไซต์
3.แบบฟอร์มการขอเผยเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กค.-สค.65
4.แบบฟอร์มการขอเผยเพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ พค.-มิย.65

MOIT 6

MOIT 7

MOIT 8

1.บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก และอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
2.เผยแพร่เว็บไซต์
3.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
4.ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

MOIT 9

1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ฯ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ฯ
3.บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
4.รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ

MOIT 10

1. การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.ช่องทางการร้องเรียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ

MOIT 11

MOIT 12

1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุมัติเผยแพร่
2.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3.รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 13

1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
2. บันทึกขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3.แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดมาตรการ
4.ลงนามประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.มาตรการแนวปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย
7.มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
8.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
9.มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาค
10.มาตรการป้องกันการับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
11.แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาล
12.รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

MOIT 14

MOIT 15

MOIT 16

MOIT 17

1. บันทึกรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปี 2565
2.แบบฟอร์มเผยแพร่เว็บไซต์
3.แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรม
4.รายงานผลการติดตาม รอบ 6 เดือน
5. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน และแบบฟอร์ม 2
6.บันทึกข้อความรายงานกำกับติดตามแผน
7.แบบฟอร์มเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
8.รายงานผลการกำกับติดตามแผนทุจริต รอบ 12 เดือน
9.แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
10.บันทึกขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์
11.แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12.เผยแพร่ทางเว็บไซต์แผนปฏิบัติการป้องกันฯ

MOIT 18

1.หนังสือแสดงหลักฐานการจัดประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2.สรุปผลการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
3.รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
4.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 19

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน

1. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยง เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
2.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามแนวการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อนของหน่วยงาน
3.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ชมรม STRONG”
1. แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG
2. สมาชิกชมรม STRONG
3. กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 20

MOIT 21

การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา

1.บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
2.โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

MOIT 22

MOIT 23

ไตรมาส 2,3

1. บันทึกข้อความลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)
2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
3. คู่มือแนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศของหน่วยงาน
2. แบบรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม ทางเพศของหน่วยงาน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์