ประวัติ

โรงพยาบาลสังขะ อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์

 ที่ตั้ง

                           โรงพยาบาลสังขะ  ตั้งอยู่เลขที่ 700 หมู่ 1 ถนนสาธร ตำบลสังขะ  อำเภอสังขะ  จังหวัดสุรินทร์   มีเนื้อที่ประมาณ 60 ไร่

ประวัติโรงพยาบาลสังขะ

อำเภอสังขะมีสถานบริการสาธารณสุขครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2478 ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนโล่สุวรรณกับถนนสาธร ในเขตชุมชนสุขาภิบาลสังขะ ในจำนวนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นที่ราชพัสดุ เริ่มแรกเรียกว่า “สุขศาลา”

  • ในปี 2503 กระทรวงสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสถานีอนามัยชั้น 1 ขึ้นที่อำเภอสังขะโดยก่อสร้างในเนื้อที่เดิมเปิดบริการประชาชนเมื่อปี พ.ศ.2504
  • พ.ศ.2516 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อจากสถานีอนามัยชั้น 1เป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย
  • พ.ศ. 2520 กระทรวงสาธารณสุขได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์การแพทย์และอนามัยเป็นโรงพยาบาลสังขะ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด10 เตียง
  • ในปี พ.ศ. 2523 กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรงบประมาณของโครงการประชากรให้ก่อสร้างโรงพยาบาลสังขะเป็นขนาด 30 เตียง และเห็นว่าพื้นที่เดิมคับแคบเกินไป จึงได้พิจารณาหาที่ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงพยาบาลสังขะในปัจจุบัน เป็นที่ราชพัสดุ เนื้อที่ 49 ไร่ เปิดบริการประชาชนในปี พ.ศ. 2524
  • ในปี พ.ศ.2538 โรงพยาบาลสังขะได้รับการบริจาคทรัพย์ จากคหบดีและอดีตวุฒิสมาชิก นายกจร เชาวน์รัตน์ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารตึกสงฆ์อาพาธ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 7 ซึ่งเป็นโครงการสร้างอนุสรณ์ โครงการ 1 ในจำนวน 9 แห่ง ที่อยู่ห่างไกลความเจริญ

  • พ.ศ. 2546 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 90 เตียง
  • พ.ศ. 2553 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 2
  • พ.ศ. 2554 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 2  Node 150 เตียง
  • พ.ศ. 2562 เป็นโรงพยาบาลชุมชน /ระดับทุติยภูมิ M2 ขออนุญาต 176 เตียง ให้บริการจริง 184 เตียง
  • พ.ศ. 2565 เป็นโรงพยาบาลชุมชน /ระดับทุติยภูมิ M2 ขออนุญาต 130 เตียง ให้บริการจริง 203 เตียง


โรงพยาบาลสังขะ
ให้บริการดูแลรักษาพยาบาลทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยทีมแพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทาง ในสาขาอายุรศาสตร์/ศัลยศาสตร์/สูติ-นรีเวช/ กุมารเวชศาสตร์ / เวชศาสตร์ครอบครัว / ออร์โธปิดิกส์ / วิสัญญีแพทย์ /และ ทันตแพทย์ นอกจากนี้ยังมีบริการส่งเสริมสุขภาพการดูแลตนเองแก่ผู้ป่วยและชุมชน  รวมทั้งบริการฟื้นฟูสุขภาพในสาขากายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย และบริการทันตกรรม  เป็นแหล่งให้บริการด้านวิชาการ และข้อมูลทางด้านสุขภาพ แก่ประชาชนและชุมชน  บริการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่  และเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรส่งจำหน่ายในโรงพยาบาลต่าง ๆ ใกล้เคียง