กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565

กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนสิงหาคม 2565
วันพฤหัสบดี วันที่ 4, 11, 18, 25 สิงหาคม 2565
เวลา 08.00 – 15.00 น.
โดยให้บริการฉีดวัคซีน
💉 เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3 สำหรับเยาวชนอายุ 12 – 17 ปี
💉 เข็มที่ 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไป