ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ