ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ด้วย โรงพยาบาลสังขะ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ในตำแหน่ง
๑. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน ๑ อัตรา
๒. นักเทคนิคการแพทย์ จํานวน ๑ อัตรา
๓. เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน ๑ อัตรา
๔. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน ๑ อัตรา
๕. เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
๖. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จํานวน ๓ อัตรา
๗. พนักงานขับรถยนต์ จํานวน ๒ อัตรา
บัดนี้ การสอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
รายละเอียดเพิ่ม คลิก