ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

  ด้วย โรงพยาบาลสังขะ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๐ อัตรา
     ในการนี้ สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัคร จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และการประเมินสมรรถนะ เพื่อคัดเลือกบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก