รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล จำนวน ๑๐ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลสังขะ ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๐ อัตรา