แจ้งเลื่อนนัดรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2

ท่านใดที่มีใบนัดรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2
ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ให้ท่านมารับบริการฉัดวัคซีน
วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
รับบัตรคิว ณ จุดฉีด เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ