กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565

วัคซีนเข็มกระตุ้นจำเป็น ลดป่วยหนัก ลดเสียชีวิต กำหนดการให้บริการวัคซีนโควิด-19 เดือนกรกฎาคม 2565
วันพฤหัสบดี วันที่7, 21, 28 กรกฎาคม 2565
โดยให้บริการฉีดวัคซีน
เข็มที่ 1, 2 สำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี
เข็มที่ 1, 2, 3 สำหรับเยาวชนอายุ 12 – 17 ปี
เข็มที่ 1, 2, 3, 4 สำหรับประชาชนทั่วไป
รับบัตรคิว ณ จุดฉีด เวลา 08.00 – 15.00 น.
ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลสังขะ