อสม.หมอคนที่ 1 ” ที่พึ่งชุมชน คนรักษ์สุขภาพ” อำเภอสังขะ