ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะ ตรวจสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2566

ขอเชิญเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสังขะ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ตรวจสุขภาพช่องปาก ประจำปี 2566
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลสังขะ