ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลสังขะตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ขอเชิญบุคลากรโรงพยาบาลสังขะ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบประเมินและติดตามสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2566
ตรวจสุขภาพบุคลากร 100%