MOIT 22

1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่อยงาน
2. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ดำเนินการตั้งแต่ใตรมาสที่ 1 ถึงไตรมาสที่ 2)
4. ภาพถ่ายกิจกรรม ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน