การให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรทุจริตศึกษา
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
2. โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากร
3. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้
4. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
5. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
6. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน