แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม
1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน