1. บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บหน่วยงาน

2. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ และการให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วย
งาน ของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้ภายนอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

3. แบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ และแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือ

4. หนังสือแจ้งเวียน แนวปฏิบัติ
4.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของ รัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ
4.2 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

5. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์