ไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3
1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 พ.ศ.2564 และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติฯ และการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
5. ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาส 4
1. บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ
2. รายงานสรุปผลการติดตาม/คำสั่ง/ประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติฯ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน