1. มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่
1.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
1.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
1.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
1.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2. มาตรการการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
2.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
2.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
2.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
2.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3. มาตการการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค
3.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
3.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
3.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
3.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่
(การใช้รถ,การเบิกค่าตอบแทน,การจัดทำโครงการ,การจัดหาพัสดุ)
4.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ ข้อสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
4.2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม
4.3 หลักฐานการแจ้งเวียน
4.4 แบบฟอร์มเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน