1. หลักฐานการจัดการโครงการ/กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 สิงหาคม 2565
1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรม และปรากฎการขออนุมัติเผยแพร่
1.2. โครงการ / กิจกรรม

2. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
3. รายงานประชุมโครงการ/กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย มาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
4. รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ
5. ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
7. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน