ไตรมาส 2
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาส 4
รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
1. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่
2. บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
3. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน
3.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.2 รายงานสรุปผลการดำเนินงานร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน