1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่มีแบบฟอร์ม การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3. หลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน
4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านของหน่วยงาน