1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัย ฯ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่  บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        1.1 บันทึกข้อความขออนุญาติดำเนินโครงการ
        1.2  โครงการ
2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ฯ
3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหาร เพื่อรับทราบรายงานการอบรมฯปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ฯ
5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ฯ