1. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ปีงบประมาณ 2564
2. มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ
3. หลักฐานการประชุมชี้แจงให้รับทราบทั้งองค์กร ปี 2565
4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5. แบบฟอร์มการเผยแพร่