นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
1. บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 และการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
1. บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน