หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2564
1. บันทึกเสนอรายงานผู้บริหารทราบ และสั่งการให้เผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. เล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน