1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน ชื่อ สกุล เบอร์โทร
1.2 นโยบายของผู้บริหาร
1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง
1.5 กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ การปฏิบัติงาน
1.6 ข่าวประขาสัมพันธ์ ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่
1.7 ข้อมูลการติดต่อ ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน
1.8 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน
2. ข้อมูลทั่วไป
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
2. พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
4. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
5. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน
6. ยุทธศาตร์ของประเทศ โดยรวม
7. นโยบายและยุทธศาตร์ของหน่วยงาน
8. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผล
9. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ
10. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่
11. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
13. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 
14. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
15. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564
3.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
3.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
3.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างฯ
3.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.1)