โรงพยาบาลสังขะรับการนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อให้บริการยาเคมีบำบัด และคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงพยาบาลสังขะ รับการนิเทศโครงการพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อให้บริการยาเคมีบำบัด และคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ จากโรงพยาบาลสุรินทร์ร่วมกับศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานด้านบริหารยาเคมีบำบัดและคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง
อัลตร้าซาวด์ให้สามารถคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติและวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ลดระยะเวลารอคอย
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วยและช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการด้านสุขภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมนครพิงค์ โรงพยาบาลสังขะ