Breaking News
Home / ไม่มีหมวดหมู่ / ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

“โรงพยาบาลสังขะ”

จากอดีต อำเภอสังขะ ได้เปิดสถานบริการสาธารณสุขครั้งแรกในปี 2478 ตั้งอยู่สี่แยกถนนโล่สุวรรณกับถนนสาธร ในเขตชุมชนสุขาภิบาล จำนวนเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ แรกเริ่มตั้งชื่อว่า “สุขศาลา” 
มีข้าราชการปฏิบัติงานตั้งแต่ปี 2478 จนถึงปี 2503 ดังนี้ 
นายบรรพต สวันรัจฉ์,
นายพุฒิ จินันทยา, 
นายวัฒนะ บัวสาย และ
นางสุพรรณ ประดับสุข 
ต่อมาในปี 2503 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข มาก่อสร้างเป็นสถานีอนามัยชั้น 1 โดยใช้ระยะเวลาหนึ่งปีจึงดำเนินการแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการประชาชนในปี 2504 
โดยมีนายแพทย์สมจิตต์ บุญภินนท์ เป็นแพทย์ปฏิบัติงานประจำ ตำแหน่งนายแพทย์อนามัยอำเภอ หัวหน้าสถานีอนามัยชั้น 1 ร่วมกับนายศิริ ศรีสวัสดิ์ และนางสุพรรณ ประดับสุข ต่อมาในปี 2505 ได้มีนายแพทย์บัญญัติ อติบูรณกุล มาปฏิบัติงาน ในปี 2508 มีนายแพทย์สำรวย เจิมมงคล มาปฏิบัติงาน หลังจากนั้นในปี 2510 ถึง 2515 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ไม่มีนายแพทย์ประจำอยู่สถานีอนามัย แต่ได้รับพยาบาลวิชาชีพคนแรกคือ นางจำลอง ปาลสาร และผดุงครรภ์ เพิ่มอีกหนึ่งคนคือนางชวลัย พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ ร่วมปฏิบัติงานกับนางสุพรรณ ประดับสุข ต่อมาในปี 2516 สถานีอนามัยชั้น 1 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การแพทย์และอนามัย” และมีแพทย์มาปฏิบัติงานประจำดังนี้ นายแพทย์ปรีดา ดีสุวรรณ และต่อมาคือนายแพทย์ไพศาล ปัฒทุกัมพล อีก 4 ปีต่อมา ปี 2520 ศูนย์การแพทย์และอนามัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลสังขะ” ขณะนั้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง ได้มีแพทย์มาประจำและปฏิบัติงานดังนี้ นายแพทย์บุญนำ ลิ้มมงคล, ต่อมาเป็นนายแพทย์จินตศักดิ์ วรวัชรพงศ์ และนายแพทย์ฉัตรชัย รัตนสาร ปี 2523 โรงพยาบาลสังขะได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างโรงพยาบาลสังขะ เป็นขนาด 30 เตียง แต่พบว่าพื้นที่เดิมคับแคบเกินไป ไม่เหมาะสมที่จะขยายตัวอาคารลิส่งก่อสร้างในอนาคต จึงได้พิจารณาหาสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลใหม่ เป็นเนื้อที่ราชพัสดุ จำนวน 49 ไร่ และได้ตั้งเป็นโรงพยาบาลสังขะในปัจจุบัน เริ่มเปิดให้บริการในปี 2524 พร้อมกับมีแพทย์ประจำโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังนี้ พ.ศ. 2524 – 2525 นายแพทย์ฉัตรชัย รัตนสาร
พ.ศ. 2526 – 2526 นายแพทย์ธนิต สุขผ่องศรี
พ.ศ. 2526 – 2527 นายแพทย์ชูสิทธิ์ พานิชวิกิตกุล 
พ.ศ. 2528 – 2530 นายแพทย์ประพงษ์ วงศ์วีระกุล 
พ.ศ. 2530 – 2545 นายแพทย์ธีระพงศ์ ยุนยะสิทธิ์ 
และในปีนี้โรงพยาบาลสังขะ ได้มีแพทย์หญิงคนแรกที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังขะคือ แพทย์หญิงดุจดาว สุวรักษ์สกุล และมีแพทย์หญิงท่านอื่นๆที่มาปฏิบัติงานต่อๆมา ได้แก่ แพทย์หญิงพรรณทิพย์ มูลศาสตร์, แพทย์วิภาวี มหรรทัศนพงษ์, แพทย์หญิงผการัตน์ แสงกล้า จากนั้นในปี 2538 โรงพยาบาลสังขะได้รับการบริจาคทรัพย์ จากคหบดีและอดีตวุฒิสมาชิก นายกำจร เชาวน์รัตน์ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท เพื่อสร้างอาคารตึกสงฆ์อาพาธ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 7 เป็นโครงการสร้างอนุสรณ์ 1 ในจำนวน 9 แห่ง โรงพยาบาลที่อยู่ห่างไกลความเจริญ โดยมีการสร้างอาคารเชื่อมต่อจากอาคารเดิมเป็นอาคารสูง 2 ชั้นไปทางด้านข้าง และได้มีการวางศิลาฤกษ์ ก่อนการก่อสร้าง 
ปี 2545 – 2560 นายแพทย์วราวุธ ชื่นตา 
ปี 2561 – ปัจจุบัน พันตรีศตวรรษ สินประสิทธิ์กุล ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสังขะ

About chinaga