โรงพยาบาลสังขะ จ.สุรินทร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

[1] ข่าวประกวดราคา รับสมัครงาน

[2] ข่าวประชุมอบรม

ITA ความโปรงใสจัดซื้อจัดจ้าง

[3] ความโปร่งใส (Transparency)

[4] ความพร้อมรับผิดชอบ (Accountability)

[5] ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption Free)

[6] วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture)

[7] คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity)

คลังข้อมูล

[8] กฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุข

ตัวเลือกเพิ่มเติม

เข้าสู่ระบบ

Go to full version